រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរំលឹកទី២ ការប្រកាសបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរំលឹកទី២ ការប្រកាសបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។

អត្ថបទទាក់ទង