រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទស្តីពី “ផ្ដល់សេវាសាធារណៈ ជាពិសេសរដ្ឋបាលប្រកបដោយគុណភាព និងទទួលបានជំនឿទុកចិត្ត”

កិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទស្តីពី "ផ្ដល់សេវាសាធារណៈ ជាពិសេសរដ្ឋបាលប្រកបដោយគុណភាព និងទទួលបានជំនឿទុកចិត្ត"

អត្ថបទទាក់ទង