រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងវែង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤។ គម្រោងថវិកានេះឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ស្តីពីការអនុម័តគម្រោងថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

រដ្ឋបាលសង្កាត់ ស្ទឹងវែង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤។ គម្រោងថវិកានេះឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ស្តីពីការអនុម័តគម្រោងថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។ ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់ ស្ទឹងវែង មានចំនួន ៦៩៣.១៧៩.០៤៣រៀល។
១ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សរុបចំនួន ៤៨៩.១៧៩.០៤៣ រៀល
២ ផ្នែកសង្គមកិច្ច សរុបចំនួន ៧.៨៤០.០០០ រៀល
៣ ផ្នែក ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន និងការបន្សនិងការបន្តសាំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ៧២០.០០០ រៀល
៤ ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសន្ដាប់ធ្នាប់សាធារណ សរុបចំនួន ១.៤៤០.០០០រៀល
៥ ចំណាយរដ្ឋបាល សរុបចំនួន ១៩៤.០០០.០០០រៀល

អត្ថបទទាក់ទង