រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំភ្ញីមាស ស្រុកគិរីសាគរ ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤

រដ្ឋបាលឃុំភ្ញីមាស ស្រុកគិរីសាគរ ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤។ គម្រោងថវិកានេះឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ស្តីពីការអនុម័តគម្រោងថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ ភ្ញីមាស មានចំនួន ៥៨៥.០០០.០០០រៀល ដូចខាងក្រោម៖
១ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សរុបចំនួន ៣៤៦.៣០០.០០០ រៀល
២ ផ្នែកសង្គមកិច្ច សរុបចំនួន ៣៣.០០០.០០០ រៀល
៣ ផ្នែក ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន និងការបន្សនិងការបន្តសាំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២.០០០.០០០ រៀល
៤ ចំណាយផ្នែករដ្ឋបាល សរុបចំនួន ២០៣.៧០០.០០០ រៀល

អត្ថបទទាក់ទង