រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំឫស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤

រដ្ឋបាលឃុំឫស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤។ គម្រោងថវិកានេះឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ស្តីពីការអនុម័តគម្រោងថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋបាលឃុំឬស្សីជ្រុំ មានចំនួន ៥៤៩.៨២៧.០០០រៀលដូចខាងក្រោម៖
១ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សរុបចំនួន ២៩៩.០០០.០០០រៀល
២ ផ្នែកសង្គមកិច្ច សរុបចំនួន ២០.០០០.០០០រៀល
៣ ចំណាយផ្នែករដ្ឋបាល សរុបចំនួន ២៣០.៨២៧.០០០រៀល

អត្ថបទទាក់ទង