រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤

រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤។ គម្រោងថវិកានេះឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ស្តីពីការអនុម័តគម្រោងថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។ ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង មានចំនួន ៥៨០.៤៦១.៦០០រៀល។
១ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន ៣៥៤.៤៦១.៦០០រៀល
២ ផ្នែកសង្គមកិច្ចសរុបចំនួន ៣៦.០០០.០០០រៀល
៣ ចំណាយផ្នែករដ្ឋបាលសរុបចំនួន ១៩០.០០០.០០០រៀល

អត្ថបទទាក់ទង