រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ សហភាពសហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជា វិស័យខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីពិនិត្យ និងបូកសរុបរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើម្បីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តកោះកុង

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ សហភាពសហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជា វិស័យខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីពិនិត្យ និងបូកសរុបរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើម្បីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង