រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកជំទាវ សរ ស៉ីមអ៉ីម ប្រធានគណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមារខេត្តកោះកុង អញ្ជើញ ជាអធិបតីភាពដឹកនាំកិច្ចប្រជុំចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ របស់គណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់ និងស្ត្រីកុមារខេត្ត

លោកជំទាវ សរ ស៉ីមអ៉ីម ប្រធានគណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រី និងកុមារខេត្តកោះកុង អញ្ជើញ ជាអធិបតីភាពដឹកនាំកិច្ចប្រជុំចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ របស់គណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់ និងស្ត្រីកុមារខេត្ត ដើម្បី ១-ពិនិត្យ និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមីនា ២-ស្តាប់របាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ និង៣-លើកផែនការសម្រាប់អនុវត្តបន្ត ព្រមទាំង៤-បញ្ហាផ្សេងៗ។

អត្ថបទទាក់ទង