រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ តាមការស្នើសូមក្នុងអំឡុងកូវីដ-១៩ នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ តាមការស្នើសូមក្នុងអំឡុងកូវីដ-១៩ នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់

អត្ថបទទាក់ទង