រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ ដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះបង្ហាត់បង្ហាញអំពីការអនុវត្តន៍ការពន្យារគំលាតជួបអ្នកជំងឺ និងការផ្ដល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ក្នុងស្ថានភាពដែលមានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19) នៅខេត្តកោះកុង។​ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសូមចូលរួមចំណែកផ្ដល់ជាសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា ម៉ាស់ អាល់កុល និងជែលជូតសំអាតដៃ ជូនដល់សេវាព្យាបាលជំងឺអេដស៍ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ការពីជំងឺកូវីដ១៩ នៅពេលផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺអេដស៍។​

លោកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ ដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះបង្ហាត់បង្ហាញអំពីការអនុវត្តន៍ការពន្យារគំលាតជួបអ្នកជំងឺ និងការផ្ដល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ក្នុងស្ថានភាពដែលមានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19) នៅខេត្តកោះកុង។​ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសូមចូលរួមចំណែកផ្ដល់ជាសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា ម៉ាស់ អាល់កុល និងជែលជូតសំអាតដៃ ជូនដល់សេវាព្យាបាលជំងឺអេដស៍ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ការពីជំងឺកូវីដ១៩ នៅពេលផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺអេដស៍។​
បទបង្ហាញធ្វើនៅ ៖ សាសាលប្រជុំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង