រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការបន្ថែមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លើការលើកលែងបង់កម្រៃបន្តអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ គ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការបន្ថែមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លើការលើកលែងបង់កម្រៃបន្តអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ គ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង