រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រី ការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ ក្នុងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុនបើកថ្មី ចំនួន ០១ ក្រុមហ៊ុន។

មន្ត្រី ការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ ក្នុងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុនបើកថ្មី ចំនួន ០១ ក្រុមហ៊ុន។
ប្រភព : មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង