រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីជំនាញការ អាលឺម៉ង់ បានចុះមកអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យឧបករណ៍ដែលប្រប្រាស់ក្នុងរោងចក្រ HANA Microelectronics

សកម្មភាពមន្ត្រីជំនាញ នៃមជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្រ្តជាតិរបស់ក្រសួងឧសសាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្រោមគម្រោងសហការ របស់ប្រទេសអាលឺម៉ង់ ដែលដឹកនាំដោយ លោក គង់ បញ្ញារិទ្ធិ ប្រធាននាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រមាត្រាសាស្រ្ត សហការជាមួយមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង និងជំនាញការអាលឺម៉ង់ បានចុះមកអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រ HANA Microelectronics ដើម្បីរៀបផែនការកាំទ្រដល់ការធ្វើព្យាសកម្មឧបករណ៍ជូនដល់រោងចក្រ និងប្រមូលយកពត៌មានត្រលប់សម្រាប់បំពេញតាមតម្រូវការរបស់រោងចក្រ។

អត្ថបទទាក់ទង