រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំអង្គការម្លប់ព្រហ្មវិហារធម៌(MPC)ស្រុកស្រែអំបិល ដែលមានទីតាំងនៅការិ.អយក ស្រុកស្រែអំបិល ក្រោមប្រធានបទ ពង្រឹងគុណភាពនិងពង្រីកវិសាលភាព ការរៀនពីចំងាយ និងការត្រៀមលក្ខណ:បន្ទាប់ ពីCovid 19 ត្រូវបានបញ្ចប។

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំអង្គការម្លប់ព្រហ្មវិហារធម៌(MPC)ស្រុកស្រែអំបិល ដែលមានទីតាំងនៅការិ.អយក ស្រុកស្រែអំបិល ក្រោមប្រធានបទ ពង្រឹងគុណភាពនិងពង្រីកវិសាលភាព ការរៀនពីចំងាយ និងការត្រៀមលក្ខណ:បន្ទាប់ ពីCovid 19 ត្រូវបានបញ្ចប ៉ក្នុងគោលបំណង
១.ពិនិត្យពិចារណាការលំបាករបស់សាលារៀន ក្នុងកំឡុងCOVID19(ការរៀនពីចំងាយ)
២.រកវីធីជួយសិស្សក្រីក្រ សិស្សជូបការលំបាក តំបន់គ្មានសេវា…អាចរៀនពីងាយបាន
៣.សាលារៀនត្រូវត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចបន្ទាប់ពីCovid19 ត្រូវបញ្ចប់ គឺ
៉ការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផល ៉
សមាសភាពចូលរួមមាន:
-តំណាងមន្ទីរ អយក ចំនួន0១នាក់
-តំណាងការិ.អយក ស្រុក០១នាក់
-អង្គការMPCM ០៣នាក់
-លោកនាយកអនុវិ.ជ្រោយស្វាយ បឋមអង្គរភ្នំខ្លុង បឋមវាល បឋមជ្រោយ បឋមឈើនាងនិងបខមដងពែង
សរុបចំនួន១១នាក់ ជាលទ្ធផល អង្គការMPC នឹងពិចារណាលើចំណុចមួយចំនួន:
-ធ្វើក្តារខៀនចល័ត(ប្រភេទបេនរ)ទំហំ1,50mx1m
-បង្ករលក្ចណ:ក្នុងការចុះសម្របសម្រួលក្នុងការរៀនពីចំងាយ ការចុះបង្រៀនដល់តំបន់សិស្សក្រីក្រ តំបន់គ្មានសេវា តំបន់គ្មានទូរទស្សន៍….
-ពិចារណាក្មុងការបំពាក់Wifiតាមសាលាគោលដៅ
-ត្រៀមលក្ចណ:ពេលCOVIDត្រូវបានបញ្ចប់ ៉ការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផល ៉

អត្ថបទទាក់ទង