រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ប្រតិភូអគ្គាធិការ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើ ការងារគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាលបច្ចេកទេស ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋ ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

ប្រតិភូអគ្គាធិការ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដឹកនាំដោយលោក យក់ ឧសភា អគ្គាធិការរង ចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើ ការងារគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាលបច្ចេកទេស ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋ ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងអនុលោមភាពនៃច្បាប់ នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត

អត្ថបទទាក់ទង