រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង ទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករងរោងចក្រ យ៉ាហ្សាគី(ខេមបូឌា)ប្រដាក់ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីធ្វើការណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម និងច្បាប់ ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា និងសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗទៀតពាក់ពន្ធ័នឹងការគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់សារជាតិគីមី ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រង់លក្ខណៈបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មក្នុងរោងចក្រ។

លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង ទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករងរោងចក្រ យ៉ាហ្សាគី(ខេមបូឌា)ប្រដាក់ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីធ្វើការណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម និងច្បាប់ ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា និងសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗទៀតពាក់ពន្ធ័នឹងការគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់សារជាតិគីមី ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រង់លក្ខណៈបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មក្នុងរោងចក្រ។
នៅសាលប្រជុំមន្ទីរឧ.វ.ប.ន ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង