រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលា ស្ដីពី”ការផ្សព្វផ្សាយ ការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ របស់គណៈឆ្មបកម្ពុជា”

ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឆ្មបខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្ដីពី"ការផ្សព្វផ្សាយ ការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ របស់គណៈឆ្មបកម្ពុជា"
ឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឆ្មបខេត្តកោះកុង រៀបចំនៅសាលប្រជុំជាន់ផ្ទនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង

ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឆ្មបខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្ដីពី"ការផ្សព្វផ្សាយ ការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ របស់គណៈឆ្មបកម្ពុជា"
ឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឆ្មបខេត្តកោះកុង រៀបចំនៅសាលប្រជុំជាន់ផ្ទនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង