រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សៀវភៅណែនាំ

សៀវភៅពិសេសណែនាំពីការទប់ស្កាត់ និងការពារជំងឺ Covid-19

សៀវភៅពិសេសណែនាំពីការទប់ស្កាត់ និងការពារជំងឺ Covid-19 ចងក្រងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យចិន សម្រាប់ចែករំលែកការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ទាយញយក៖ សៀវភៅពិសេសណែនាំពីការទប់ស្កាត់និងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភពផ្តល់ទិន្នន័យ៖ លោក ហេង គីមឆន

សៀវភៅណែនាំ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សៀវភៅណែនាំ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបានរៀបចំរួចនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាលារដ្ឋបាលជាតិមូលដ្ឋាន នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ