រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្រ្តី និងបុរស ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០២នាក់ ដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់ស្រ្តី និងបុរស ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០២នាក់ ដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៩នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៦នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៩នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៦នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនំាកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើរបាយការណ៍ប្រចាំខែសីហា និងលើកទិសដៅការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនំាកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើរបាយការណ៍ប្រចាំខែសីហា និងលើកទិសដៅការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង។ លោកអភិបាលរងខេត្ត បានលើកឡើងថា មន្ទីរ អង្គភាព ទីចាត់ការទាំងអស់ត្រូវយកចិត្...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៩នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២នាក់ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៩នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២នាក់ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៥នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៦នាក់ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៥នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៦នាក់ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០១នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០១នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៨នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៨នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់(ជាករណីថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដែលមិនបានប្រកាស) និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៥នាក់ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់(ជាករណីថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដែលមិនបានប្រកាស) និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៥នាក់ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០១នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០១នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៦នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៣នាក់ នៅថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៦នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៣នាក់ នៅថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១